Home Contact Login

DomainMasters Online bestellen
Klantenpaneel

   


Direct contact
Contact Nederland Tel: +31 (0)15 7600320
Contact België Tel: +32 (0)56 506086
Contact Bel mij terug
Info aanvragen Info aanvragen

Merkbescherming

Indien u uw merk wilt beschermen dient u het te registreren in het gebied waar u het wilt gebruiken. Afhankelijk van uw plannen bestaan hiervoor verschillende registratiesystemen en meerdere registers waar uw merk kan worden ingeschreven.

Benelux

De drie landen van de Benelux hebben in 1971 afgesproken dat ze voortaan een gezamenlijk register zouden aanhouden en dat de nationale merkenwetten zouden vervallen. Dit gezamenlijke register wordt beheerd door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) in Den Haag. U kiest voor registratie via dit systeem indien u uw merk alleen in Nederland of alleen in de Benelux wilt gaan gebruiken.

Nadat de merkaanvrage is verricht beoordeelt het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) of het merk voldoende onderscheidend vermogen bezit. Dat wil zeggen, is uw merk niet te beschrijvend voor de producten waarvoor u het gebruiken wilt? Is dat volgens de ambtenaren van het Bureau het geval, dan wordt de aanvrage voorlopig geweigerd. U heeft dan 6 maanden om tegen deze beslissing in beroep te gaan.

Indien uw merk niet wordt geweigerd, wordt het merk na enige maanden gepubliceerd, zodat de houders van oudere, op uw merk gelijkende merken, eventueel bezwaar kunnen maken bij het BBIE tegen uw merkaanvrage. Dit heet het indienen van oppositie en dit kan leiden tot het afwijzen van uw merkaanvraag.

Indien er géén oppositie wordt ingediend gedurende de termijn die daarvoor geldt, volgt de registratie van uw merk en wordt het inschrijvingsbewijs afgegeven.

Europese Unie (het Gemeenschapsmerk)

Sinds 1996 bestaat er één registratiesysteem voor alle landen van de Europese Unie. In tegenstelling tot de Benelux is het echter wel nog mogelijk om in de afzonderlijke lidstaten nationale merkregistraties te verwerven. Een groot voordeel van een Gemeenschapsmerk is dat het voor relatief weinig geld een enorm grote markt bestrijkt. Momenteel bestaat deze uit maar liefst 27 landen en wellicht dat in de toekomst hier nog landen zoals Kroatië, Servië en Turkije bijkomen. Wanneer u uw merk in een groot aantal Europese landen wilt gaan gebruiken is dit meestal voor u het beste registratiesysteem.

De procedure:
De eerste fase bestaat uit een beoordeling op onderscheidend vermogen. Het is niet aan te geven hoeveel tijd dit in beslag zal nemen. In het algemeen kan gezegd worden dat de procedure langdurig is en dat een registratieprocedure welke binnen twee jaar wordt afgerond zeer snel is verlopen.
Indien het merk als voldoende onderscheidend wordt beoordeeld volgt de optionele fase van de ambtelijke vooronderzoeken. Dit zijn onderzoeken in een aantal nationale merkenregisters van Europese Unie landen.  In een aantal landen vindt geen onderzoek plaats (b.v. niet in Duitsland, Frankrijk, Italië). Deze onderzoeken verschaffen u daarom slechts beperkt inzicht in de mogelijke bezwaren die er bestaan in de vorm van oudere overeenstemmende merken. Omdat de procedure sneller verloopt indien er niet voor de ambtelijke onderzoeken wordt gekozen, adviseren wij meestal om geen ambtelijke onderzoeken te laten verrichten.
Na verloop van tijd volgt de publicatie van uw merkaanvrage door het Europese Merkenbureau (OHIM). Gedurende drie maanden hebben derde partijen, die menen overeenstemmende oudere merken te bezitten in één of meer van de landen van de Europese Unie, de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen inschrijving van uw merk. Dit wordt het indienen van oppositie genoemd. Het Europese Merkenbureau beslist zelf over het al dan niet toewijzen van een oppositie.
Indien er géén oppositie wordt ingediend of wanneer een ingediende oppositie met succes is bestreden, volgt registratie van uw Gemeenschapsaanvrage.

Internationale registratie

Lang geleden sloot een aantal landen een verdrag betreffende merkregistratie, het Arrangement van Madrid, waarbij werd afgesproken dat er op basis van een nationale merkregistratie een zogenaamde Internationale registratie kon worden verricht. Deze Internationale registratie is identiek aan de nationale basisregistratie en kan worden ingediend in die verdragsstaten die voor u van belang zijn. In feite gaat het om een bundeling van nationale merkaanvragen. De aanvrage tot Internationale registratie wordt ingediend bij het Internationale Merkenbureau (OMPI) in Genève. Het grote voordeel van een Internationale registratie in plaats van aparte nationale registraties in de aangewezen landen is het feit dat dit systeem al snel voordeliger wordt.

Europese Unie als basis van een Internationale registratie

Nadat de Europese Unie ook was toegetreden tot het systeem van de Internationale merkregistratie, is het ook mogelijk om bij een Internationale registratie de Europese Unie aan te wijzen. Ook kan men nu naast een Benelux merk ook een aanvrage voor een Gemeenschapsmerk als basis gebruiken voor een Internationale registratie.

Procedure
Het Internationale bureau doet in feite niet meer dan de aanvrage op formaliteiten controleren en de registratie publiceren in het officiële blad van het OMPI. In feite spreekt men al van een Internationale registratie en ontvangt men al een inschrijvingsbewijs, terwijl het nog goed mogelijk is dat het merk wordt geweigerd in een van de aangewezen landen.
In ieder aangewezen land doorloopt het merk de normale procedure van een nationale merkaanvrage. De nationale bureaus van de Madrid-landen dienen eventuele bezwaren tegen de merkaanvrage binnen een jaar na de publicatie van het merk naar voren te brengen, terwijl Protocol-landen hiervoor 18 maanden de tijd hebben.

Nationale registratie

In bijna ieder land is het mogelijk om bij een nationaal merkenbureau een merkaanvrage te verrichten welke alleen in het desbetreffende land geldig is. In Nederland bestaat zoals gezegd geen nationale merkenwet meer, maar zou men de Beneluxregistratie als het nationale systeem kunnen zien.Doordat steeds meer landen toetreden tot het Internationale registratiesysteem en door de invoering van het Gemeenschapsmerk, wordt er steeds minder van nationale registratiesystemen gebruik gemaakt. Het is immers al gauw voordeliger om van een van deze beide systemen gebruik te maken indien u uw merk in meerdere (buiten)landen wilt beschermen.Toch zijn er nog steeds landen die niet tot het Internationale registratiesysteem zijn toegetreden. Verder kan het zo zijn dat u een merk alleen maar in één land wilt gebruiken. Dan is het natuurlijk verstandiger om in dat land een nationale registratie te verrichten.

Procedure:
De nationale procedures verschillen per land, doch u kunt de volgende fases in verschillende landen tegenkomen:
Bijna ieder nationaal merkenbureau onderzoekt of een merk onderscheidend vermogen bezit.
In sommige landen onderzoekt het merkenbureau of er oudere merken in het register zijn ingeschreven die met het ingediende merk overeenstemmen. Is dit volgens het nationale merkenbureau het geval, dan wordt de aanvrage voorlopig geweigerd. U kunt tegen de beslissing in beroep gaan en soms kan op grond van argumenten de voorlopige weigering succesvol worden bestreden. Het is ook mogelijk dat de houder van het oudere, als bezwaar aangehaalde merk, toestemming verleent tot registratie. Meestal trekt het nationale merkenbureau dan ook haar bezwaren in. Nationale procedures in b.v. de Verenigde Staten en Groot-Brittannië kennen deze fase in de registratieprocedure.
In de meeste landen wordt het merk gepubliceerd voor oppositiedoeleinden, zodat de houders van oudere merken, die mogelijk overeenstemmen met uw merkaanvrage, bij het nationale merkenbureau binnen een bepaalde termijn bezwaar kunnen maken tegen registratie van uw merk. De oppositietermijn varieert per land.

Zoek op deze website

Nieuwsbrief
Aanmelden Afmelden


Nieuws
25
Jan
Cheese is beschrijvend voor cannabiszaden...
16
Jan
McDonald's verliest alleenrecht op merkna...
11
Jan
Levendige handel in nepmerken op Instagram
27
Nov
Het bezwaar van Blackberry tegen Berryboo...
18
Nov
Legt Coffee Rocks het als merk af tegen Starbucks?