Home Contact Login

DomainMasters Online bestellen
Klantenpaneel

   


Direct contact
Contact Nederland Tel: +31 (0)15 7600320
Contact België Tel: +32 (0)56 506086
Contact Bel mij terug
Info aanvragen Info aanvragen

Algemene voorwaarden

Artikel 1:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door DomainMasters met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen.
De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht, van welke aard dan ook, aan DomainMasters en gaat ermee akkoord dat de door DomainMasters gehanteerde algemene voorwaarden de toepasselijkheid van eventueel door de opdrachtgever zelf gehanteerde algemene voorwaarden of bedingen uitsluiten, zelfs in het geval dat in die voorwaarden of bedingen enig voorrang ten aanzien van de toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden of bedingen zou zijn bedongen.

Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen tussen partijen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige algemene voorwaarden voor het overige op de betreffende overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij de betreffende afwijking wederom schriftelijk door DomainMasters wordt bevestigd.

Artikel 2:

Overeenkomsten tussen DomainMasters en de opdrachtgever komen in ieder geval tot stand op het moment dat de opdrachtgever een door DomainMasters toegezonden offerte of volmacht voor akkoord heeft ondertekend en aan DomainMasters heeft geretourneerd.
Alle overeenkomsten en/of handelingen, die daardoor, daarbij of in aansluiting op de tot stand gekomen overeenkomst worden aangegaan, respectievelijk worden verricht, worden geacht een uitvoeringshandeling te zijn van de betreffende overeenkomst.

Artikel 3:

In het geval dat zij dit wenselijk, dan wel noodzakelijk acht voor een juiste uitvoering van de door de opdrachtgever aan haar verstrekte opdracht, is DomainMasters bevoegd om bij de uitvoering van de betreffende opdracht andere deskundigen in te schakelen. Indien hier extra kosten aan verbonden zijn zal DomainMasters uitsluitend na voorafgaand overleg met de opdrachtgever de benodigde deskundige inschakelen. De kosten van de door DomainMasters ingeschakelde deskundige zullen vervolgens worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 4:

Alle door DomainMasters gedane aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geheel vrijblijvend.

Wijziging van opgegeven prijzen worden, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na ontvangst van de opdrachtbevestiging, uitdrukkelijk voorbehouden. Ingeval van een prijsverhoging is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever is in dat geval wel gehouden de reeds verrichte werkzaamheden aan DomainMasters te vergoeden. In de basistarieven zijn niet inbegrepen de kosten, die kunnen ontstaan wegens openbaarmaking, verlening, onderhandelingen met derden of andere extra werkzaamheden, zoals kosten welke voortvloeien uit ambtshalve danwel door derden gemaakte bezwaren tegen de aanvraag. Deze kosten worden na voorafgaand overleg met de opdrachtgever separaat doorbelast aan de opdrachtgever.

Artikel 4.1:

Onderzoeken naar de mogelijkheden voor Benelux-merkenregistraties zijn kosteloos. In het geval door DomainMasters kopieën van mogelijk conflicterende merken worden toegezonden bij de desbetreffende onderzoeksresultaten staat het DomainMasters vrij per afschrift een kleine nominale vergoeding te vragen. Voorafgaand aan de toezending zal zulks worden besproken en meegedeeld aan de aanvrager van het gratis onderzoek.

Artikel 4.2:

Anders dan in lid 1 bedoeld, zal aan de aanvrager van het in lid 1 bedoelde onderzoek terzake onderzoeks- en advieskosten een bedrag ad € 225,00 in rekening worden gebracht, zulks in de navolgende situatie: door de desbetreffende aanvrager of een aan de aanvrager gelieerde persoon of organisatie, anders dan DomainMasterst, die de in lid 1 bedoelde bescheiden heeft aangevraagd en ontvangen, wordt binnen een periode van 7 maanden na het versturen van in artikel 1 bedoelde resultaat van het onderzoek een merkenregistratie voor het in lid 1 bedoelde merk verricht. De desbetreffende aanvrager verklaart in dat geval daadwerkelijk aan DomainMasters verschuldigd te zijn een bedrag ad € 225,00 ex BTW, zulks terzake door DomainMasters gemaakte onderzoeks- en advieskosten.

Artikel 5:

De opdrachtgever dient de volgens de offerte overeengekomen honorering uiterlijk binnen 15 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te hebben voldaan, tenzij DomainMasters schriftelijk akkoord gaat met een andere wijze en termijn waarbinnen betaling dient plaats te vinden.

Artikel 6:

Indien enige factuur van DomainMasters niet binnen de overeengekomen termijn is voldaan, is de opdrachtgever automatisch en zonder dat verdere aanmaning of sommatie vereist is, in gebreke.

Indien de opdrachtgever enige factuur niet, danwel niet tijdig betaalt, heeft dit tevens de onmiddellijke opeisbaarheid van alle andere eventueel op de opdrachtgever bestaande vordering (en) tot gevolg. DomainMasters is in dat geval gerechtigd al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever met onmiddellijke ingang op te schorten, zonder daarmede op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig te kunnen worden.

Indien de opdrachtgever de overeengekomen betalingstermijn overschrijdt is de opdrachtgever over de openstaande vordering(en) aan DomainMasters rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per maand over het totale bedrag aan openstaande vordering(en), waarbij een gedeelte van een maand als volle maand dient te worden beschouwd.

Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke DomainMasters moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten belopen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 70,00 (zegge: zeventig euro) exclusief BTW.

Indien een betaling van een of meerdere facturen niet binnen de daarvoor gestelde tijd van 14 dagen na factuurdatum is ontvangen behoudt DomainMasters zich het recht voor om per factuur € 10,- exclusief btw aan administratieve kosten in rekening te brengen. Hiervoor zal een nieuwe factuur worden opgemaakt en verzonden aan de opdrachtgever.

Artikel 7:

Betaling van een door DomainMasters verzonden factuur geschiedt altijd zonder enige korting of verrekening. Geschillen, van welke aard dan ook, geven de opdrachtgever nimmer het recht betaling van de door de opdrachtgever verschuldigde declaratie(s) te weigeren en/of op te schorten.

Reclames zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht, danwel binnen 8 dagen nadat de opdrachtgever de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken, mogelijk.

Artikel 8:

DomainMasters garandeert, dat zij de door de opdrachtgever verstrekte opdracht naar beste kunnen zal verrichten.

DomainMasters staat niet in voor de juistheid van de door de opdrachtgever aan DomainMasters verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door de opdrachtgever geeft DomainMasters het recht de overeenkomst te ontbinden. Dit recht heeft DomainMasters ook indien de opdrachtgever bij het verstrekken van de onjuiste en/of onvolledige gegevens volledig te goeder trouw is geweest. DomainMasters is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door DomainMasters van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat DomainMasters voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. De resultaten van toepassing en gebruik van de door DomainMasters verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten DomainMasterst´s invloed vallen. Ofschoon de opdracht door DomainMasters naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan DomainMasters derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.

DomainMasters is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade tengevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze vermeden hadden kunnen worden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen. In geen geval zal deze aansprakelijkheid van DomainMasters voor nadelige gevolgen van eventuele tekortkomingen verder strekken dan het bedrag van de hem voor de desbetreffende diensten verschuldigde honoraria, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

Artikel 9:

Indien er sprake is van overmacht is DomainMasters gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij, zolang de omstandigheid die de overmacht oplevert voortduurt, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of boete aan de opdrachtgever gehouden kan zijn.

Indien DomainMasters tengevolge van overmacht niet in staat is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, is DomainMasters gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden, welke in de uitoefening van de betreffende overeenkomst reeds zijn verricht.

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk danwel niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de met DomainMasters gesloten overeenkomst voortvloeit, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging en liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft DomainMasters het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de tussen DomainMasters en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet door DomainMasters zijn uitgevoerd, te ontbinden en van de opdrachtgever betaling te vorderen voor de reeds verrichte werkzaamheden, de gemaakte kosten, de geleden schade en de rente, welke veroorzaakt wordt door het verzuim van de opdrachtgever.

Artikel 10:

Op alle tussen DomainMasters en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De opdrachtgever erkent dat de kenmerkende prestatie van de overeenkomst in Nederland wordt uitgevoerd, zodat alle overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten en/of verricht.

Artikel 11:

Alle geschillen, waaronder de geschillen, welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit één of verband houdende met overeenkomsten, waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn of geschillen betreffende de algemene voorwaarden zelf, de uitleg of uitvoering daarvan, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslist door de Rechtbank te Breda, die bij uitsluiting bevoegd zal zijn van alle geschillen tussen DomainMasters en de opdrachtgever kennis te nemen. Dit voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

Al onze werkzaamheden worden uitsluitend verricht conform de Algemene Voorwaarden.